Python语言默认自带的单元测试框架。

  1. 1. 基本概念

  2. 2. 基本用法

  3. 3. 实例: 测试弱密码

  4. 4. 实例: 读取测试数据并测试弱密码

  5. 5. 实例: 找出所有是弱密码的用户

  6. 6. 命令行接口

  7. 7. 各种断言方法

  8. 8. 断言异常